سرمایه سیستم / مقالات /

مفهوم سود در حسابداری

(1 از 5)

اولین هدف حسابداری ارائه اطلاعات جامع به صاحبان سرمایه برای پیش بینی عملکرد بنگاه اقتصادی می‌باشد و سود به عنوان منبع اولیه برای تصمیم گیری مدیران در این حرفه اهمیت به سزایی دارد؛ اما سود دقیقاً به چه معناست؟

مفهوم سود در حسابداری

سود بدلیل اهمیت فراوانی که در ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی داشته و در تصمیم گیری مدیران نقش به سزایی دارد در حسابداری به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد. البته هنوز تعریف جامعی برای این مفهوم از سوی صاحب نظران ارائه نشده است. این اختلاف بیشتر بر سر نحوه زمان بندی و اندازه گیری سود در دو نظام اقتصاد و حسابداری می‌باشد. از طرف دیگر تفاوت در دیدگاه حسابداران و اقتصاددانان در مورد هزینه سبب بروز تفاوتهایی در مورد مفهوم سود می‌شود.

سود در حسابداری

براساس اصول حسابداری سود از کسر درآمدها از هزینه‌ها بدست می‌آید. که با درآمد دارای رابطه مستقیم و با زیان رابطه معکوس دارد؛ اما در علم اقتصاد سود معنای متفاوتی دارد. در حسابداری این هزینه ها مشتمل بر هزینه داخلی است ولی در اقتصاد با وجود اینکه فرمول محاسبه سود همان کسر درآمد از هزینه است اما هزینه ها شامل هزینه های عینی کار (هزینه های صریح) و هزینه های ضمنی است. در اینجا هزینه های ضمنی پرداختنی بوده که در مواردی هزینه های سرمایه ای هم نامیده می‌شود.

سود در حسابداری

روش محاسبه سود حسابداری

سود در حسابداری از تفاوت سرمایه بنگاه اقتصادی در آغاز و پایان دوره مالی ناشی می شود. در این تعریف سرمایه به معنی خالص دارایی هاست در نتیجه میزان سود تحت تاثیر روش اندازه گیزی دارایی و بدهی می باشد. در حسابداری برای تعیین میزان سود بنگاه اقتصادی از روش های مختلفی مثل حسابداری نقدی، حسابداری تعهدی، حسابداری نیمه تعهدی، حسابداری تعهدی تعدیل شده و بلاخره حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می‌شود. از آنجایی که استفاده از هر کدام از این روشها نتایج متفاوتی در محاسبه میزان سود و زیان را در پی دارد حسابداران از اصل تطابق پیروی میکنند در این اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر میگردد. انتقادات سود حسابداری انتقادات سود حسابداری